Cơ cấu

Lãnh đạo trung tâm: gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc do Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc trong việc lãnh đạo công tác của Trung tâm, được quyết định những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về công việc được giao. Các Phó giám đốc do Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm, trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó giám đốc được Giám đốc ủy quyền quản lý và điều hành hoạt động của Trung tâm.

Cơ cấu tổ chức:

Phòng Hành chính – Kế toán

Phòng Kỹ thuật – Công nghệ

Phòng Kinh doanh

Giám đốc có thể đề nghị Viện trưởng quyết định thành lập hoặc giải thể các phòng, ban trực thuộc, phù hợp với nhu cầu phát triển của Trung tâm

Sơ đồ tổ chức:

© TRUNG TÂM ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

GIỚI THIỆU

Trung tâm ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công lập trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ – Bộ KHCN, giúp Viện trưởng thực hiện chức năng ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực thuộc chức năng của Viện.

LIÊN HỆ

ĐỊA CHỈ: 25 LÊ THÁNH TÔNG, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI.

Hotline: (024) 3933 6570

info@ntbic.com

 

FACEBOOK